This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our Privacy Notice. Accept Cookies

View Notice

Do you wish to record an interest in this notice?
Do you require any additional documents?

Notice Details

Title: Datblygu Meddalwedd cynllun Bro360
Published by: GOLWG CYFYNGEDIG
Publication Date: 08/02/2019
Deadline Date: 18/03/2019
Deadline Time: 12:00
Notice Type: Contract Notice
Has Documents: Yes
Has ESPD: No
Abstract: Mae Golwg Cyf yn dymuno penodoi cwmni neu gonsortiwm cymwys i greu a gosod meddalwedd fydd yn sylfaen ar gyfer cynllun Bro360.
Mae Bro360 yn gynllun arloesol sydd â’r nod o gydweithio gyda chymunedau i greu rhwydwaith o wefannau bro Cymraeg fydd yn darparu newyddion lleol, ynghyd â chynnwys a gwasanaethau amrywiol eraill. Yn ystod cyfnod peilot y cynllun (2019 - 2022) byddwn yn gweithio’n benodol gyda chymunedau yn ardaloedd Arfon a Gogledd Ceredigion, ond y nod hirdymor ydy ymestyn y cynllun a’r rhwydwaith yn ehangach.
Rydym yn awyddus i benodi cwmni digidol fydd yn gweithredu fel partner wrth ddatblygu elfennau technegol a datblygu meddalwedd y cynllun, gan rannu’r un daliadau a brwdfrydedd â ni ynglŷn â’r potensial.
Bydd yr holl waith yn seiliedig ar yr hyn mae Golwg, a’r cymunedau lleol yn dymuno ei weld. Bydd proses gychwynnol o gynllunio union natur y rhwydwaith, e.e. penderfynu ar drefniant, seilwaith a nodweddion unrhyw wefan(nau), a'r perthynas rhwng y wefan ganolog a gwefannau ar gyfer cymunedau gwahanol. Er bydd y prosiect yn hyrwyddo a hybu defnydd o amryw lwyfannau digidol ymysg cymunedau lleol, mae gwefan(nau) ganolog sy’n ddeinamig, rhyngweithiol, ac yn hyblyg yn hollol allweddol i lwyddiant y prosiect. Prif rôl ein partner digidol fydd: i gyd-gynllunio'r rhwydwaith, datblygu meddalwedd addas ac effeithiol ar gyfer y cynllun, creu cysodiadau gweledol mewn partneriaeth â ddylunydd graffeg Golwg, a gosod y meddalwedd.
Bydd y feddalwedd yn cael ei adeiladu ar sylfaen WordPress, ac yn ogystal â bod yn rhwydd i’w ddefnyddio i bobl o bob gallu technegol, bydd yn rhyngweithio ac yn gweithio’n effeithiol ochr yn ochr â meddalwedd Golwg360. Yn hynny o beth rydym yn dychmygu y bydd gan gwmnïau addas brofiad helaeth o ddatblygu gwefannau gan ddefnyddio lwyfan WordPress.
Ni fydd y pecyn gwaith hwn yn cynnwys cynnal a chadw'r system. Bydd y gwaith hwnnw yn rhan o becyn ar wahân.
Ceir manylion a manyldeb llawn yn y ddogfen manyleb atodol.

CONTRACT NOTICE – NATIONAL

SERVICES

1 Authority Details

1.1

Authority Name and Address


GOLWG CYFYNGEDIG

Golwg, Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan,

Ceredigion

SA48 7LX

UK

Owain Schiavone

+44 1570423529


https://golwg360.cymru/
www.gwerthwchigymru.llyw.cymru

1.2

Address from which documentation may be obtained


Golwg Cyfyngedig

Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan,

Llanbedr Pont Steffan

SA48 7LX

UK

Owain Schiavone

+44 1570423529

owainschiavone@golwg.com

https://golwg360.cymru/

1.3

Completed documents must be returned to:


Golwg Cyfyngedig

Blwch Post 4, Llanbedr Pont Steffan,

Llanbedr Pont Steffan

SA48 7LX

UK

Owain Schiavone

+44 1570423529

owainschiavone@golwg.com

https://golwg360.cymru/

2 Contract Details

2.1

Title

Datblygu Meddalwedd cynllun Bro360

2.2

Description of the goods or services required

Mae Golwg Cyf yn dymuno penodoi cwmni neu gonsortiwm cymwys i greu a gosod meddalwedd fydd yn sylfaen ar gyfer cynllun Bro360.

Mae Bro360 yn gynllun arloesol sydd â’r nod o gydweithio gyda chymunedau i greu rhwydwaith o wefannau bro Cymraeg fydd yn darparu newyddion lleol, ynghyd â chynnwys a gwasanaethau amrywiol eraill. Yn ystod cyfnod peilot y cynllun (2019 - 2022) byddwn yn gweithio’n benodol gyda chymunedau yn ardaloedd Arfon a Gogledd Ceredigion, ond y nod hirdymor ydy ymestyn y cynllun a’r rhwydwaith yn ehangach.

Rydym yn awyddus i benodi cwmni digidol fydd yn gweithredu fel partner wrth ddatblygu elfennau technegol a datblygu meddalwedd y cynllun, gan rannu’r un daliadau a brwdfrydedd â ni ynglŷn â’r potensial.

Bydd yr holl waith yn seiliedig ar yr hyn mae Golwg, a’r cymunedau lleol yn dymuno ei weld. Bydd proses gychwynnol o gynllunio union natur y rhwydwaith, e.e. penderfynu ar drefniant, seilwaith a nodweddion unrhyw wefan(nau), a'r perthynas rhwng y wefan ganolog a gwefannau ar gyfer cymunedau gwahanol. Er bydd y prosiect yn hyrwyddo a hybu defnydd o amryw lwyfannau digidol ymysg cymunedau lleol, mae gwefan(nau) ganolog sy’n ddeinamig, rhyngweithiol, ac yn hyblyg yn hollol allweddol i lwyddiant y prosiect. Prif rôl ein partner digidol fydd: i gyd-gynllunio'r rhwydwaith, datblygu meddalwedd addas ac effeithiol ar gyfer y cynllun, creu cysodiadau gweledol mewn partneriaeth â ddylunydd graffeg Golwg, a gosod y meddalwedd.

Bydd y feddalwedd yn cael ei adeiladu ar sylfaen WordPress, ac yn ogystal â bod yn rhwydd i’w ddefnyddio i bobl o bob gallu technegol, bydd yn rhyngweithio ac yn gweithio’n effeithiol ochr yn ochr â meddalwedd Golwg360. Yn hynny o beth rydym yn dychmygu y bydd gan gwmnïau addas brofiad helaeth o ddatblygu gwefannau gan ddefnyddio lwyfan WordPress.

Ni fydd y pecyn gwaith hwn yn cynnwys cynnal a chadw'r system. Bydd y gwaith hwnnw yn rhan o becyn ar wahân.

Ceir manylion a manyldeb llawn yn y ddogfen manyleb atodol.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=89593 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Notice Coding and Classification

48000000 Software package and information systems
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Gymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Total quantity or scope of tender

Y gyllideb ar gyfer datblygu’r feddalwedd a’r elfennau ydy oddeutu £60,000 a dylai tendrau am y gwaith roi disgrifiad manwl o’r hyn y byddwch yn ei gynnig o fewn y cyllid hwn.

Mae cyllideb ychwanegol wedi’i glustnodi ar gyfer y gwasanaeth cynnal a chadw fydd yn dilyn cyfnod datblygu’r feddalwedd graidd.

3 Conditions for Participation

3.1

Minimum standards and qualification required

Mae'r gallu i ddarparu gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y tendr hwn.

4 Administrative Information

4.1

Type of Procedure

Single stage - Any candidate may submit a tender.

4.2

Reference number attributed to the notice by the contracting authority

N/a

4.3

Time Limits

Time-limit for receipt of completed tenders
    18-03-2019  Time  12:00

Estimated award date
 29-03-2019

4.5

Language or languages in which tenders or requests to participate can be drawn up

Cymraeg

4.6

Tender Submission Postbox

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Other Information

5.1

Additional Information

(WA Ref:89593)

Mae'n ymwneud â'r prosiect/rhaglen ganlynol a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE: CYMUNEDAU GWLEDIG LLYWODRAETH CYMRU - RHAGLEN DATBLYGU GWLEDIG 2014–2020 Rhwydwaith Lle ar y We - Gwefannau Cymunedol 360 Rhif ID yr Achos: 81556

Rhwydwaith Lle ar y We - Gwefannau Cymunedol 360

Rhif ID yr Achos: 81556

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Additional Documentation

Amserlen Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360
Meini Prawf Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360
bro360 - y weledigaeth a'r bwriad
Golwg - cefndir y cwmni

5.3

Publication date of this notice

 08-02-2019

Information added to the notice since publication.

Additional information added to the notice since it's publication.
No further information has been uploaded.
Main Contact: N/a
Admin Contact: owainschiavone@golwg.com
Technical Contact: N/a
Other Contact: owainschiavone@golwg.com

Commodity Categories

Commodity Categories
IDTitleParent Category
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Delivery Locations

Delivery Locations
IDDescription
1017Bridgend and Neath Port Talbot
1022Cardiff and Vale of Glamorgan
1015Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1013Conwy and Denbighshire
1020East Wales
1023Flintshire and Wrexham
1016Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1012Gwynedd
1011Isle of Anglesey
1021Monmouthshire and Newport
1024Powys
1014South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1018Swansea
1000WALES
1010West Wales and The Valleys

Alert Region Restrictions

The buyer has restricted the alert for this notice to suppliers based in the following regions.

Alert Region Restrictions
There are no alert restrictions for this notice.

Further Instructions

The Buyer has attached further instructions with this notice. Please read these carefully and take the necessary action(s).

Record your interest in this notice and you will be automatically sent clarifications and deadline date changes etc. Please note that recording your interest does not automatically enter you into the tender process for this notice, you still have to submit your response by the deadline stated. To record an interest in this notice and add it to your interests list please click the Record your interest now button at the top of the page.

The awarding buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Tender Submission Postbox facility.

Submit your tender response electronically in a secure environment.

To create an electronic response please click the Record your interest now button at the top of the page.

For more information on the Postbox Facility please refer to the user guide:

Ask the buyer any questions you may have relating to this notice. To ask the buyer a question or questions please click the Record your interest now button at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Current Documents

CreatedNameDescriptionSizeDownloads
08/02/2019 Amserlen Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360 Amserlen Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360101.87 KB16
08/02/2019 Meini Prawf Tendr Datblygu Meddalwedd Bro360 Meini Prawf Tendr Datblygu Meddalwedd Bro36098.31 KB16
08/02/2019 bro360 - y weledigaeth a'r bwriad Bro360 - Y Weledigaeth a'r Bwriad452.33 KB17
08/02/2019 Golwg - cefndir y cwmni Golwg - cefndir y cwmni320.51 KB9

Replaced Documents

There are no previous versions of these documents

Copyright © Sell2Wales