Sell2Wales.gov.wales uses cookies which are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to help us improve government digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.

Accept cookies Cookie Settings

View Notice

Do you wish to record an interest in this notice?
Do you require any additional documents?

Notice Details

Title: Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) EXTENSION
Published by: Welsh Government
Publication Date: 15/11/2021
Deadline Date: 26/11/2021
Deadline Time: 09:00
Notice Type: Contract Notice
Has Documents: Yes
Has ESPD: No
Abstract: [SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT]
Mae HyBRID yn gystadleuaeth Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Nod y gystadleuaeth HyBRID (Ymchwil ac Arloesi Busnes Hydrogen ar gyfer Datgarboneiddio) yw datblygu atebion arloesol ac ymchwil sy'n cefnogi un neu fwy o ddeg amcan adroddiad Llwybr Hydrogen Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei ymgorffori yn ail gynllun lleihau carbon Llywodraeth Cymru (Net Zero Wales CB2 - 2021-2025). Mae'r rhain yn anelu at ddatblygu technolegau a phrosesau sy'n galluogi defnyddio hydrogen fel fector ynni allweddol, a fydd yn hanfodol ar gyfer cyflawni ein hymrwymiad cenedlaethol i gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050. Mae uchafswm o £2filiwn ar gael, yn gynhwysol o TAW i gyflawni dwy linyn o dan Gam 1 yr her.
Darllenwch y pecyn o ddogfennau canllaw ynghlwm am ragor o wybodaeth:
1.b Gwahoddiad i Dendro - Cymraeg
2.b Briff Cystadleuaeth HyBRID – Cymraeg
3.b Nodiadau Canllaw HyBRID - Cymraeg
4.b Ffurflen Gais HYBRID - Cymraeg
5.b Cwestiynau Cyffredin HyBRID - Cymraeg
6. Contract SBRI HYBRID - Saesneg yn unig
7.b Trosolwg Proses SBRI HYBRID – Cymraeg
8. Cwestiynau ac Atebion – cyfnod cychwynnol y gystadleuaeth (15/10 – 11/11/21)
NODER: Rydym wedi ymestyn y cyfnod cystadlu ar gyfer HyBRID tan y dyddiad cau newydd 09.00, ddydd Gwener 26 Tachwedd. Bydd yr amserlen gwerthuso a ddyfarnu o ganlyniad yn newid i’r canlynol (sydd yn disodli pob cyfeiriad blaenorol I’r amserlen yn y dogfennau canllaw a restrir uchod):
AMSERLEN
Dyddiad agor -15 Hydref 2021 (wedi ail bostio ac ymestyn o 12 Tachwedd 2021)
Dyddiad cau newydd -26 Tachwedd 2021
Cyfweliadau â Chyflenwyr - Wythnos yn cychwyn 29 Tachwedd 2021
Datgan Penderfyniad - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021
Dyfarnu Contractau Cam 1 - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021
Adborth- Dyddiad i’w gadarnhau
Prosiectau’n Cychwyn - 15 Rhagfyr 2021
Prosiectau’n Cwblhau - 30 Mawrth 2022
Bydd pob cais a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau gwreiddiol (11/11/21) yn cael ei prosesu ac yn cychwyn ar waith ar sail yr amserlen gwreiddiol ac yn unol a dymuniadau’r ymgeisydd.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is a Small Business Research Initiative (SBRI) competition funded by the Welsh Government. The aim of the Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) competition is to develop innovative and research solutions which support one or more of the ten objectives of the Welsh Government Wales Hydrogen Pathway report , which will be incorporated into the second carbon reduction plan (Net Zero Wales CB2 – 2021-2025). These aim to accelerate the development of technologies and processes which enable the deployment of hydrogen as a keystone energy vector, which will be critical for meeting our national commitment to achieve net zero emissions by 2050. A maximum of £2 million funding is available, inclusive of VAT to deliver two strands under Phase 1 of the challenge. Please read the guidance document pack attached for more information:
1.a HyBRID Invitation to Tender – English
2.a HyBRID Competition Brief - English
3.a HyBRID Guidance Notes - English
4.a HyBRID Application Form - English
5.a HyBRID FAQs - English
6. HyBRID SBRI Contract - English only
7.a HyBRID SBRI Process Overview – ENGLISH
8. Questions and Answers - initial phase of competition (15/10 - 11/11/21)
IMPORTANT: We have extended the competition period for HyBRID until the new deadline of 09.00, Friday 26 November. The resulting evaluation timetable will change to the following (which replaces all previous references to the timetable in the guidance documents listed above):
TIMETABLE
Opening date - 15 October 2021 (reposted and extended from 12 November 2021)
New deadline - 26 November 2021
Supplier Interviews - Week Commencing 29 November 2021
Decision of Award - Week commencing 6 December 2021
Phase 1 Contract Award - Week Commencin

CONTRACT NOTICE – NATIONAL

SERVICES

1 Authority Details

1.1

Authority Name and Address


Welsh Government

Smart Living, Climate Change & Energy Efficiency, Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NQ

UK

Gethin While

+44 3000604400

bywnglyfar.smartliving@gov.wales

http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Address from which documentation may be obtained


Welsh Government
UK

DOCUMENTS INCLUDED ON SELL2WALES NOTICE ID 1147641.3

Completed documents must be returned to:


Welsh Government - all submissions via sell2wales Notice ID 114764

Climate Change, Energy and Planning,UK

Gethin While


bywnglyfar.smartliving@gov.wales

http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

2 Contract Details

2.1

Title

Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) EXTENSION

2.2

Description of the goods or services required

[SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT]

Mae HyBRID yn gystadleuaeth Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Nod y gystadleuaeth HyBRID (Ymchwil ac Arloesi Busnes Hydrogen ar gyfer Datgarboneiddio) yw datblygu atebion arloesol ac ymchwil sy'n cefnogi un neu fwy o ddeg amcan adroddiad Llwybr Hydrogen Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei ymgorffori yn ail gynllun lleihau carbon Llywodraeth Cymru (Net Zero Wales CB2 - 2021-2025). Mae'r rhain yn anelu at ddatblygu technolegau a phrosesau sy'n galluogi defnyddio hydrogen fel fector ynni allweddol, a fydd yn hanfodol ar gyfer cyflawni ein hymrwymiad cenedlaethol i gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050. Mae uchafswm o £2filiwn ar gael, yn gynhwysol o TAW i gyflawni dwy linyn o dan Gam 1 yr her.

Darllenwch y pecyn o ddogfennau canllaw ynghlwm am ragor o wybodaeth:

1.b Gwahoddiad i Dendro - Cymraeg

2.b Briff Cystadleuaeth HyBRID – Cymraeg

3.b Nodiadau Canllaw HyBRID - Cymraeg

4.b Ffurflen Gais HYBRID - Cymraeg

5.b Cwestiynau Cyffredin HyBRID - Cymraeg

6. Contract SBRI HYBRID - Saesneg yn unig

7.b Trosolwg Proses SBRI HYBRID – Cymraeg

8. Cwestiynau ac Atebion – cyfnod cychwynnol y gystadleuaeth (15/10 – 11/11/21)

NODER: Rydym wedi ymestyn y cyfnod cystadlu ar gyfer HyBRID tan y dyddiad cau newydd 09.00, ddydd Gwener 26 Tachwedd. Bydd yr amserlen gwerthuso a ddyfarnu o ganlyniad yn newid i’r canlynol (sydd yn disodli pob cyfeiriad blaenorol I’r amserlen yn y dogfennau canllaw a restrir uchod):

AMSERLEN

Dyddiad agor -15 Hydref 2021 (wedi ail bostio ac ymestyn o 12 Tachwedd 2021)

Dyddiad cau newydd -26 Tachwedd 2021

Cyfweliadau â Chyflenwyr - Wythnos yn cychwyn 29 Tachwedd 2021

Datgan Penderfyniad - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021

Dyfarnu Contractau Cam 1 - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021

Adborth- Dyddiad i’w gadarnhau

Prosiectau’n Cychwyn - 15 Rhagfyr 2021

Prosiectau’n Cwblhau - 30 Mawrth 2022

Bydd pob cais a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau gwreiddiol (11/11/21) yn cael ei prosesu ac yn cychwyn ar waith ar sail yr amserlen gwreiddiol ac yn unol a dymuniadau’r ymgeisydd.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

This is a Small Business Research Initiative (SBRI) competition funded by the Welsh Government. The aim of the Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) competition is to develop innovative and research solutions which support one or more of the ten objectives of the Welsh Government Wales Hydrogen Pathway report , which will be incorporated into the second carbon reduction plan (Net Zero Wales CB2 – 2021-2025). These aim to accelerate the development of technologies and processes which enable the deployment of hydrogen as a keystone energy vector, which will be critical for meeting our national commitment to achieve net zero emissions by 2050. A maximum of £2 million funding is available, inclusive of VAT to deliver two strands under Phase 1 of the challenge. Please read the guidance document pack attached for more information:

1.a HyBRID Invitation to Tender – English

2.a HyBRID Competition Brief - English

3.a HyBRID Guidance Notes - English

4.a HyBRID Application Form - English

5.a HyBRID FAQs - English

6. HyBRID SBRI Contract - English only

7.a HyBRID SBRI Process Overview – ENGLISH

8. Questions and Answers - initial phase of competition (15/10 - 11/11/21)

IMPORTANT: We have extended the competition period for HyBRID until the new deadline of 09.00, Friday 26 November. The resulting evaluation timetable will change to the following (which replaces all previous references to the timetable in the guidance documents listed above):

TIMETABLE

Opening date - 15 October 2021 (reposted and extended from 12 November 2021)

New deadline - 26 November 2021

Supplier Interviews - Week Commencing 29 November 2021

Decision of Award - Week commencing 6 December 2021

Phase 1 Contract Award - Week Commencing 6 December 2021

Feedback Date - to be confirmed

Projects Start - Week Commencing December 2021

Projects Complete - 30 March 2022

All applications received by the original deadline (11/11/21) will be processed and commence on the basis of the original timetable and in accordance with the applicant's wishes.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=115826.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Notice Coding and Classification

09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
16000000 Agricultural machinery
24000000 Chemical products
24111600 Hydrogen
31122100 Fuel cells
34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation
42000000 Industrial machinery
73000000 Research and development services and related consultancy services
73100000 Research and experimental development services
73300000 Design and execution of research and development
76000000 Services related to the oil and gas industry
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Total quantity or scope of tender

[SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT]

Pwrpas yr her hon yw ariannu datblygiad arloesedd ac ymchwil a fydd yn cefnogi un neu fwy o ddeg amcan adroddiad Llwybr Hydrogen Cymru. Gall sefydliadau wneud cais am gyllid Cam 1 o dan un o ddwy linyn gyda chyfanswm cyllideb ariannu o £ 2 filiwn gan gynnwys TAW.

Mae cyllid Cam 1 ar gael ar draws dwy linyn:

Llinyn 1- Dichonoldeb - Contractau dichonoldeb a datblygu (Ymchwil a Datblygu) ar gyfer prosiectau gyda chostau hyd at £50,000 gan gynnwys TAW.

Llinyn 2 - Datblygu a Gwerthuso Prototeip - contractau ymchwil diwydiannol a busnes ar gyfer prosiectau sydd â chostau cymwys o £50,000 i £250,000 gan gynnwys TAW ar gyfer datblygu a gwerthuso prototeip / FEED.Gweler y dogfennau canllaw HyBRID sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth.

The purpose of this challenge is to fund the development of innovation and research which will support one or more of the ten objectives of the Wales Hydrogen Pathway report. Organisations can apply for Phase 1 funding under one of two strands with a total funding budget available of £2 million inclusive of VAT.

Phase 1 funding is available across two strands:

Strand 1- Feasibility – Feasibility and development (R&D) contracts for projects with costs up to £50,000 inclusive of VAT.

Strand 2 – Prototype Development & Evaluation - industrial and business research contracts for projects with eligible costs from £50,000 to £250,000 inclusive of VAT for prototype development and evaluation/FEED.

Please see HyBRID guidance documents attached for further information.

3 Conditions for Participation

3.1

Minimum standards and qualification required

Mae Cystadlaethau SBRI yn agored i bob sefydliad sy'n gallu dangos llwybr i farchnad am eu hatebion. Gweler y dogfennau atodedig i gael meini prawf gwerthuso.

SBRI Competitions are open to all organisations that can demonstrate a route to market for their solution. Please see attached documents for evaluation criteria.

4 Administrative Information

4.1

Type of Procedure

Single stage - Any candidate may submit a tender.

4.2

Reference number attributed to the notice by the contracting authority

HyBRID Phase 1

4.3

Time Limits

Time-limit for receipt of completed tenders
    26-11-2021  Time  09:00

Estimated award date
 13-12-2021

4.5

Language or languages in which tenders or requests to participate can be drawn up

EN  CY 

4.6

Tender Submission Postbox

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Other Information

5.1

Additional Information

[SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT]

Dyma restr o'r dogfennau canllaw a atodir gyda'r nodyn hwn sydd yn cynnwys ystod o wybodaeth a chyngor perthnasol:

1.b Gwahoddiad i Dendro - Cymraeg

2.b Briff Cystadleuaeth HyBRID – Cymraeg

3.b Nodiadau Canllaw HyBRID - Cymraeg

4.b Ffurflen Gais HYBRID - Cymraeg

5.b Cwestiynnau Cyffredin HyBRID - Cymraeg

6. Contract SBRI HYBRID - Saesneg yn unig

7.b Trosolwg Proses SBRI HYBRID – Cymraeg

8. Cwestynau ac Atebion - tan 11/11/21

This is a list of all guidance documents attached with this notice which provide a range of relevant additional information and advice for applicants:

1.a HyBRID Invitation to Tender – English

2.a HyBRID Competition Brief - English

3.a HyBRID Guidance Notes - English

4.a HyBRID Application Form - English

5.a HyBRID FAQs - English

6. HyBRID SBRI Contract - English only

7.a HyBRID SBRI Process Overview - ENGLISH

8. Questions and Answers - by 11/11/21

(WA Ref:115826)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Additional Documentation

8. HyBRID Sell2Wales Competition Previous Q&A
HyBRID Invitation to Tender 01
HyBRID Invitation to Tender 01 CYMRAEG
HyBRID Competition Brief CYMRAEG 02
HyBRID Competition Brief 02
HyBRID Guidance Notes 03
HyBRID Guidance Notes CYMRAEG 03
HyBRID Application Form 04
HyBRID Application Form CYMRAEG 04
HyBRID FAQs 05
HYBRID FAQs CYMRAEG 05
HyBRID SBRI Contract 06
HyBRID SBRI Process Overview 07
HyBRID SBRI Process Overview 07 CYMRAEG

5.3

Publication date of this notice

 15-11-2021

Information added to the notice since publication.

Additional information added to the notice since it's publication.
No further information has been uploaded.
Main Contact: bywnglyfar.smartliving@gov.wales
Admin Contact: N/a
Technical Contact: N/a
Other Contact: bywnglyfar.smartliving@gov.wales

Commodity Categories

Commodity Categories
IDTitleParent Category
16000000Agricultural machineryTechnology and Equipment
24000000Chemical productsMaterials and Products
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
31122100Fuel cellsGenerator units
24111600HydrogenHydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen
42000000Industrial machineryTechnology and Equipment
09000000Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energyEnergy and Related Services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73100000Research and experimental development servicesResearch and development services and related consultancy services
76000000Services related to the oil and gas industryEnergy and Related Services
34000000Transport equipment and auxiliary products to transportationTransport and Related Services

Delivery Locations

Delivery Locations
IDDescription
1017Bridgend and Neath Port Talbot
1022Cardiff and Vale of Glamorgan
1015Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1013Conwy and Denbighshire
1020East Wales
1023Flintshire and Wrexham
1016Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1012Gwynedd
1011Isle of Anglesey
1021Monmouthshire and Newport
1024Powys
1014South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1018Swansea
100UK - All
1000WALES
1010West Wales and The Valleys

Alert Region Restrictions

The buyer has restricted the alert for this notice to suppliers based in the following regions.

Alert Region Restrictions
There are no alert restrictions for this notice.

Further Instructions

The Buyer has attached further instructions with this notice. Please read these carefully and take the necessary action(s).

Record your interest in this notice and you will be automatically sent clarifications and deadline date changes etc. Please note that recording your interest does not automatically enter you into the tender process for this notice, you still have to submit your response by the deadline stated. To record an interest in this notice and add it to your interests list please click the Record your interest now button at the top of the page.

The awarding buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Tender Submission Postbox facility.

Submit your tender response electronically in a secure environment.

To create an electronic response please click the Record your interest now button at the top of the page.

For more information on the Postbox Facility please refer to the user guide:

Ask the buyer any questions you may have relating to this notice. To ask the buyer a question or questions please click the Record your interest now button at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Current Documents

CreatedNameDescriptionSizeDownloads
15/11/2021 8. HyBRID Sell2Wales Competition Previous Q&A 8.HyBRID Sell2Wales Competition Previous Q&A till 11/11/2119.25 KB12
15/11/2021 HyBRID Invitation to Tender 01 1. HyBRID Invitation to Tender75.34 KB23
15/11/2021 HyBRID Invitation to Tender 01 CYMRAEG 1. HyBRID Invitation to Tender CYMRAEG74.89 KB8
15/11/2021 HyBRID Competition Brief CYMRAEG 02 2. HyBRID Competition Brief CYMRAEG605.58 KB8
15/11/2021 HyBRID Competition Brief 02 2. HyBRID Competition Brief604.30 KB20
15/11/2021 HyBRID Guidance Notes 03 3. HyBRID Guidance Notes913.83 KB17
15/11/2021 HyBRID Guidance Notes CYMRAEG 03 3. HyBRID Guidance Notes CYMRAEG915.09 KB8
15/11/2021 HyBRID Application Form 04 4. HyBRID Application Form982.64 KB24
15/11/2021 HyBRID Application Form CYMRAEG 04 4. HyBRID Application Form CYMRAEG983.13 KB8
15/11/2021 HyBRID FAQs 05 5. HyBRID FAQs71.20 KB9
15/11/2021 HYBRID FAQs CYMRAEG 05 5. HyBRID FAQs CYMRAEG68.30 KB8
15/11/2021 HyBRID SBRI Contract 06 6. SBRI Contract ENGLISH ONLY115.29 KB11
15/11/2021 HyBRID SBRI Process Overview 07 7. SBRI Process Overview89.46 KB12
15/11/2021 HyBRID SBRI Process Overview 07 CYMRAEG 7. SBRI Process Overview CYMRAEG83.44 KB8

Replaced Documents

There are no previous versions of these documents

Copyright © Sell2Wales