Skip to main content

We've saved some files called cookies on your device. These cookies are:

  • essential for the site to work
  • to help improve our website by collecting and reporting information on how you use it

We would also like to save some cookies to help tailor communications.

BETA
You're viewing an updated version of this service - your feedback will help us to improve it.

Contract Notice

Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) EXTENSION

  • First published: 15 November 2021
  • Last modified: 15 November 2021

Contents

Summary

OCID:
ocds-kuma6s-115826
Published by:
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Authority ID:
AA0007
Publication date:
15 November 2021
Deadline date:
26 November 2021
Notice type:
Contract Notice
Has documents:
Yes
Has SPD:
No
Has Carbon Reduction Plan:
N/A

Abstract

[SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT] Mae HyBRID yn gystadleuaeth Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Nod y gystadleuaeth HyBRID (Ymchwil ac Arloesi Busnes Hydrogen ar gyfer Datgarboneiddio) yw datblygu atebion arloesol ac ymchwil sy'n cefnogi un neu fwy o ddeg amcan adroddiad Llwybr Hydrogen Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei ymgorffori yn ail gynllun lleihau carbon Llywodraeth Cymru (Net Zero Wales CB2 - 2021-2025). Mae'r rhain yn anelu at ddatblygu technolegau a phrosesau sy'n galluogi defnyddio hydrogen fel fector ynni allweddol, a fydd yn hanfodol ar gyfer cyflawni ein hymrwymiad cenedlaethol i gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050. Mae uchafswm o £2filiwn ar gael, yn gynhwysol o TAW i gyflawni dwy linyn o dan Gam 1 yr her. Darllenwch y pecyn o ddogfennau canllaw ynghlwm am ragor o wybodaeth: 1.b Gwahoddiad i Dendro - Cymraeg 2.b Briff Cystadleuaeth HyBRID – Cymraeg 3.b Nodiadau Canllaw HyBRID - Cymraeg 4.b Ffurflen Gais HYBRID - Cymraeg 5.b Cwestiynau Cyffredin HyBRID - Cymraeg 6. Contract SBRI HYBRID - Saesneg yn unig 7.b Trosolwg Proses SBRI HYBRID – Cymraeg 8. Cwestiynau ac Atebion – cyfnod cychwynnol y gystadleuaeth (15/10 – 11/11/21) NODER: Rydym wedi ymestyn y cyfnod cystadlu ar gyfer HyBRID tan y dyddiad cau newydd 09.00, ddydd Gwener 26 Tachwedd. Bydd yr amserlen gwerthuso a ddyfarnu o ganlyniad yn newid i’r canlynol (sydd yn disodli pob cyfeiriad blaenorol I’r amserlen yn y dogfennau canllaw a restrir uchod): AMSERLEN Dyddiad agor -15 Hydref 2021 (wedi ail bostio ac ymestyn o 12 Tachwedd 2021) Dyddiad cau newydd -26 Tachwedd 2021 Cyfweliadau â Chyflenwyr - Wythnos yn cychwyn 29 Tachwedd 2021 Datgan Penderfyniad - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021 Dyfarnu Contractau Cam 1 - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021 Adborth- Dyddiad i’w gadarnhau Prosiectau’n Cychwyn - 15 Rhagfyr 2021 Prosiectau’n Cwblhau - 30 Mawrth 2022 Bydd pob cais a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau gwreiddiol (11/11/21) yn cael ei prosesu ac yn cychwyn ar waith ar sail yr amserlen gwreiddiol ac yn unol a dymuniadau’r ymgeisydd. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| This is a Small Business Research Initiative (SBRI) competition funded by the Welsh Government. The aim of the Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) competition is to develop innovative and research solutions which support one or more of the ten objectives of the Welsh Government Wales Hydrogen Pathway report , which will be incorporated into the second carbon reduction plan (Net Zero Wales CB2 – 2021-2025). These aim to accelerate the development of technologies and processes which enable the deployment of hydrogen as a keystone energy vector, which will be critical for meeting our national commitment to achieve net zero emissions by 2050. A maximum of £2 million funding is available, inclusive of VAT to deliver two strands under Phase 1 of the challenge. Please read the guidance document pack attached for more information: 1.a HyBRID Invitation to Tender – English 2.a HyBRID Competition Brief - English 3.a HyBRID Guidance Notes - English 4.a HyBRID Application Form - English 5.a HyBRID FAQs - English 6. HyBRID SBRI Contract - English only 7.a HyBRID SBRI Process Overview – ENGLISH 8. Questions and Answers - initial phase of competition (15/10 - 11/11/21) IMPORTANT: We have extended the competition period for HyBRID until the new deadline of 09.00, Friday 26 November. The resulting evaluation timetable will change to the following (which replaces all previous references to the timetable in the guidance documents listed above): TIMETABLE Opening date - 15 October 2021 (reposted and extended from 12 November 2021) New deadline - 26 November 2021 Supplier Interviews - Week Commencing 29 November 2021 Decision of Award - Week commencing 6 December 2021 Phase 1 Contract Award - Week Commencin

Full notice text

CONTRACT NOTICE – NATIONAL

SERVICES

1 Authority Details

1.1

Authority Name and Address


Welsh Government

Smart Living, Climate Change & Energy Efficiency, Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NQ

UK

Gethin While

+44 3000604400

bywnglyfar.smartliving@gov.wales

http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Address from which documentation may be obtained


Welsh Government
UK

DOCUMENTS INCLUDED ON SELL2WALES NOTICE ID 1147641.3

Completed documents must be returned to:


Welsh Government - all submissions via sell2wales Notice ID 114764

Climate Change, Energy and Planning,UK

Gethin While


bywnglyfar.smartliving@gov.wales

http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en

2 Contract Details

2.1

Title

Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) EXTENSION

2.2

Description of the goods or services required

[SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT]

Mae HyBRID yn gystadleuaeth Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Nod y gystadleuaeth HyBRID (Ymchwil ac Arloesi Busnes Hydrogen ar gyfer Datgarboneiddio) yw datblygu atebion arloesol ac ymchwil sy'n cefnogi un neu fwy o ddeg amcan adroddiad Llwybr Hydrogen Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei ymgorffori yn ail gynllun lleihau carbon Llywodraeth Cymru (Net Zero Wales CB2 - 2021-2025). Mae'r rhain yn anelu at ddatblygu technolegau a phrosesau sy'n galluogi defnyddio hydrogen fel fector ynni allweddol, a fydd yn hanfodol ar gyfer cyflawni ein hymrwymiad cenedlaethol i gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050. Mae uchafswm o £2filiwn ar gael, yn gynhwysol o TAW i gyflawni dwy linyn o dan Gam 1 yr her.

Darllenwch y pecyn o ddogfennau canllaw ynghlwm am ragor o wybodaeth:

1.b Gwahoddiad i Dendro - Cymraeg

2.b Briff Cystadleuaeth HyBRID – Cymraeg

3.b Nodiadau Canllaw HyBRID - Cymraeg

4.b Ffurflen Gais HYBRID - Cymraeg

5.b Cwestiynau Cyffredin HyBRID - Cymraeg

6. Contract SBRI HYBRID - Saesneg yn unig

7.b Trosolwg Proses SBRI HYBRID – Cymraeg

8. Cwestiynau ac Atebion – cyfnod cychwynnol y gystadleuaeth (15/10 – 11/11/21)

NODER: Rydym wedi ymestyn y cyfnod cystadlu ar gyfer HyBRID tan y dyddiad cau newydd 09.00, ddydd Gwener 26 Tachwedd. Bydd yr amserlen gwerthuso a ddyfarnu o ganlyniad yn newid i’r canlynol (sydd yn disodli pob cyfeiriad blaenorol I’r amserlen yn y dogfennau canllaw a restrir uchod):

AMSERLEN

Dyddiad agor -15 Hydref 2021 (wedi ail bostio ac ymestyn o 12 Tachwedd 2021)

Dyddiad cau newydd -26 Tachwedd 2021

Cyfweliadau â Chyflenwyr - Wythnos yn cychwyn 29 Tachwedd 2021

Datgan Penderfyniad - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021

Dyfarnu Contractau Cam 1 - Wythnos yn cychwyn 6 Rhagfyr 2021

Adborth- Dyddiad i’w gadarnhau

Prosiectau’n Cychwyn - 15 Rhagfyr 2021

Prosiectau’n Cwblhau - 30 Mawrth 2022

Bydd pob cais a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau gwreiddiol (11/11/21) yn cael ei prosesu ac yn cychwyn ar waith ar sail yr amserlen gwreiddiol ac yn unol a dymuniadau’r ymgeisydd.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

This is a Small Business Research Initiative (SBRI) competition funded by the Welsh Government. The aim of the Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID) competition is to develop innovative and research solutions which support one or more of the ten objectives of the Welsh Government Wales Hydrogen Pathway report , which will be incorporated into the second carbon reduction plan (Net Zero Wales CB2 – 2021-2025). These aim to accelerate the development of technologies and processes which enable the deployment of hydrogen as a keystone energy vector, which will be critical for meeting our national commitment to achieve net zero emissions by 2050. A maximum of £2 million funding is available, inclusive of VAT to deliver two strands under Phase 1 of the challenge. Please read the guidance document pack attached for more information:

1.a HyBRID Invitation to Tender – English

2.a HyBRID Competition Brief - English

3.a HyBRID Guidance Notes - English

4.a HyBRID Application Form - English

5.a HyBRID FAQs - English

6. HyBRID SBRI Contract - English only

7.a HyBRID SBRI Process Overview – ENGLISH

8. Questions and Answers - initial phase of competition (15/10 - 11/11/21)

IMPORTANT: We have extended the competition period for HyBRID until the new deadline of 09.00, Friday 26 November. The resulting evaluation timetable will change to the following (which replaces all previous references to the timetable in the guidance documents listed above):

TIMETABLE

Opening date - 15 October 2021 (reposted and extended from 12 November 2021)

New deadline - 26 November 2021

Supplier Interviews - Week Commencing 29 November 2021

Decision of Award - Week commencing 6 December 2021

Phase 1 Contract Award - Week Commencing 6 December 2021

Feedback Date - to be confirmed

Projects Start - Week Commencing December 2021

Projects Complete - 30 March 2022

All applications received by the original deadline (11/11/21) will be processed and commence on the basis of the original timetable and in accordance with the applicant's wishes.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=115826.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Notice Coding and Classification

09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
16000000 Agricultural machinery
24000000 Chemical products
24111600 Hydrogen
31122100 Fuel cells
34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation
42000000 Industrial machinery
73000000 Research and development services and related consultancy services
73100000 Research and experimental development services
73300000 Design and execution of research and development
76000000 Services related to the oil and gas industry
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Total quantity or scope of tender

[SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT]

Pwrpas yr her hon yw ariannu datblygiad arloesedd ac ymchwil a fydd yn cefnogi un neu fwy o ddeg amcan adroddiad Llwybr Hydrogen Cymru. Gall sefydliadau wneud cais am gyllid Cam 1 o dan un o ddwy linyn gyda chyfanswm cyllideb ariannu o £ 2 filiwn gan gynnwys TAW.

Mae cyllid Cam 1 ar gael ar draws dwy linyn:

Llinyn 1- Dichonoldeb - Contractau dichonoldeb a datblygu (Ymchwil a Datblygu) ar gyfer prosiectau gyda chostau hyd at £50,000 gan gynnwys TAW.

Llinyn 2 - Datblygu a Gwerthuso Prototeip - contractau ymchwil diwydiannol a busnes ar gyfer prosiectau sydd â chostau cymwys o £50,000 i £250,000 gan gynnwys TAW ar gyfer datblygu a gwerthuso prototeip / FEED.Gweler y dogfennau canllaw HyBRID sydd ynghlwm am ragor o wybodaeth.

The purpose of this challenge is to fund the development of innovation and research which will support one or more of the ten objectives of the Wales Hydrogen Pathway report. Organisations can apply for Phase 1 funding under one of two strands with a total funding budget available of £2 million inclusive of VAT.

Phase 1 funding is available across two strands:

Strand 1- Feasibility – Feasibility and development (R&D) contracts for projects with costs up to £50,000 inclusive of VAT.

Strand 2 – Prototype Development & Evaluation - industrial and business research contracts for projects with eligible costs from £50,000 to £250,000 inclusive of VAT for prototype development and evaluation/FEED.

Please see HyBRID guidance documents attached for further information.

3 Conditions for Participation

3.1

Minimum standards and qualification required

Mae Cystadlaethau SBRI yn agored i bob sefydliad sy'n gallu dangos llwybr i farchnad am eu hatebion. Gweler y dogfennau atodedig i gael meini prawf gwerthuso.

SBRI Competitions are open to all organisations that can demonstrate a route to market for their solution. Please see attached documents for evaluation criteria.

4 Administrative Information

4.1

Type of Procedure

Single stage

4.2

Reference number attributed to the notice by the contracting authority

HyBRID Phase 1

4.3

Time Limits

Time-limit for receipt of completed tenders
    26-11-2021  Time  09:00

Estimated award date
 13-12-2021

4.5

Language or languages in which tenders or requests to participate can be drawn up

EN  CY 

4.6

Tender Submission Postbox

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Other Information

5.1

Additional Information

[SCROLL DOWN TO ENGLISH TEXT]

Dyma restr o'r dogfennau canllaw a atodir gyda'r nodyn hwn sydd yn cynnwys ystod o wybodaeth a chyngor perthnasol:

1.b Gwahoddiad i Dendro - Cymraeg

2.b Briff Cystadleuaeth HyBRID – Cymraeg

3.b Nodiadau Canllaw HyBRID - Cymraeg

4.b Ffurflen Gais HYBRID - Cymraeg

5.b Cwestiynnau Cyffredin HyBRID - Cymraeg

6. Contract SBRI HYBRID - Saesneg yn unig

7.b Trosolwg Proses SBRI HYBRID – Cymraeg

8. Cwestynau ac Atebion - tan 11/11/21

This is a list of all guidance documents attached with this notice which provide a range of relevant additional information and advice for applicants:

1.a HyBRID Invitation to Tender – English

2.a HyBRID Competition Brief - English

3.a HyBRID Guidance Notes - English

4.a HyBRID Application Form - English

5.a HyBRID FAQs - English

6. HyBRID SBRI Contract - English only

7.a HyBRID SBRI Process Overview - ENGLISH

8. Questions and Answers - by 11/11/21

(WA Ref:115826)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Additional Documentation

8. HyBRID Sell2Wales Competition Previous Q&A
HyBRID Invitation to Tender 01
HyBRID Invitation to Tender 01 CYMRAEG
HyBRID Competition Brief CYMRAEG 02
HyBRID Competition Brief 02
HyBRID Guidance Notes 03
HyBRID Guidance Notes CYMRAEG 03
HyBRID Application Form 04
HyBRID Application Form CYMRAEG 04
HyBRID FAQs 05
HYBRID FAQs CYMRAEG 05
HyBRID SBRI Contract 06
HyBRID SBRI Process Overview 07
HyBRID SBRI Process Overview 07 CYMRAEG

5.3

Publication date of this notice

 15-11-2021

Coding

Commodity categories

ID Title Parent category
16000000 Agricultural machinery Technology and Equipment
24000000 Chemical products Materials and Products
73300000 Design and execution of research and development Research and development services and related consultancy services
31122100 Fuel cells Generator units
24111600 Hydrogen Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen
42000000 Industrial machinery Technology and Equipment
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Energy and Related Services
73000000 Research and development services and related consultancy services Research and Development
73100000 Research and experimental development services Research and development services and related consultancy services
76000000 Services related to the oil and gas industry Energy and Related Services
34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport and Related Services

Delivery locations

ID Description
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1013 Conwy and Denbighshire
1020 East Wales
1023 Flintshire and Wrexham
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1012 Gwynedd
1011 Isle of Anglesey
1021 Monmouthshire and Newport
1024 Powys
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1018 Swansea
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys

Alert region restrictions

The buyer has restricted the alert for this notice to suppliers based in the following regions.

ID Description
There are no alert restrictions for this notice.

Document family

Notice details
Publication date:
15 November 2021
Deadline date:
26 November 2021 00:00
Notice type:
Contract Notice
Authority name:
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Publication date:
06 December 2023
Notice type:
Contract Award Notice
Authority name:
Llywodraeth Cymru / Welsh Government

About the buyer

Main contact:
bywnglyfar.smartliving@gov.wales
Admin contact:
N/a
Technical contact:
N/a
Other contact:
bywnglyfar.smartliving@gov.wales

Further information

Date Details
No further information has been uploaded.

Postbox

The awarding buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Tender Submission Postbox facility.

Submit your tender response electronically in a secure environment.

To create an electronic response please click the "Add to my interest list" button at the top of the page.

For more information on the Postbox Facility please refer to the user guide:

Q&A

Ask the buyer any questions you may have relating to this notice. To ask the buyer a question or questions please click the "View Questions and Answers" button.

Additional Documents

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Current documents

xlsx
xlsx19.25 KB
This file may not be accessible.
pdf
pdf83.44 KB
This file may not be accessible.
pdf
pdf89.46 KB
This file may not be accessible.
docx
docx115.29 KB
This file may not be accessible.
docx
docx68.30 KB
This file may not be accessible.
docx
docx71.20 KB
This file may not be accessible.
docx
docx983.13 KB
This file may not be accessible.
docx
docx982.64 KB
This file may not be accessible.
docx
docx915.09 KB
This file may not be accessible.
docx
docx913.83 KB
This file may not be accessible.
docx
docx605.58 KB
This file may not be accessible.
docx
docx604.30 KB
This file may not be accessible.
docx
docx74.89 KB
This file may not be accessible.
docx
docx75.34 KB
This file may not be accessible.

Replaced documents

There are no previous versions of these documents.


0800 222 9004

Lines are open 8:30am to 5pm Monday to Friday.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.