This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our Privacy Policy. Accept Cookies

News

Listed below are recent news items that have a connection with purchasing, procurement or European law.

DateDescription
14-Dec-18 Weithdy Cyflwyniad i Dendro
Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro.
14-Dec-18 Introduction to Tendering Workshop
An interactive workshop designed to provide information for businesses new to tendering.
05-Dec-18 The Welsh Construction Shows
The Welsh Construction Shows comprises of two national shows held annually in Cardiff and Swansea and held in prestigious venues that are Cardiff City Stadium and The Liberty Stadium.
05-Dec-18 Sioeau adeiladu Cymru
Mae sioeau adeiladu Cymru yn cynnwys dwy sioe genedlaethol a gynhelir yn flynyddol yng Nghaerdydd ac Abertawe a chynhelir y sioeau cyntaf mewn lleoliadau mawreddog fel Stadiwm Dinas Caerdydd a Stadiwm Liberty
05-Dec-18 Oriau agor Nadolig y llinell gymorth
Gyda'r Nadolig ar y gorwel dyma’r oriau agor dros yr wyl. 0800 222 9004
05-Dec-18 Helpline Christmas opening times
With Christmas just around the corner here are the helplines festive opening times. 0800 222 9004
04-Dec-18 Cronfa Cydnerthedd Brexit
Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwys i wneud cais am gyllid rhwng £10,000 a £100,000 hyd at 50% o gostau’r prosiect
04-Dec-18 Brexit Resilience Fund
Business Wales is offering eligible businesses the opportunity to apply for funding of between £10,000 and £100,000 up to 50% of project costs.
13-Nov-18 Porth Brexit
Mae Porth Brexit newydd Busnes Cymru wedi'i ddylunio i roi'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf i gwmnïau yng Nghymru ar amrywiaeth o faterion pwysig gan gynnwys masnachu rhyngwladol a chynllunio’r gweithlu.
13-Nov-18 Brexit Portal
The new Business Wales Brexit Portal has been designed to provide companies in Wales with up-to-date information and advice on a range of crucial issues including international trading and workforce planning.
15-Oct-18 Lansio contract newydd gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau
Gall gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau fod y gwasanaeth rheilffyrdd gorau i deithwyr yn y DU o fewn y 15 mlynedd nesaf.
15-Oct-18 First full day of new Wales and borders rail service contract starts today
The Wales and Borders rail service can be the best passenger rail service in the UK within the next 15 years
10-Oct-18 Y daith i wella gwasanaethau trenau i deithwyr Cymru ar fin dechrau
Yn eu plith y mae cynlluniau i wario £194m ar wella gorsafoedd, gan gynnwys adeiladu pum gorsaf newydd a glanhau gorsafoedd yn drylwyr o fis Rhagfyr eleni ymlaen.
10-Oct-18 Countdown to journey for improved rail services for Welsh passengers
These include plans to spend £194m on station improvements, including the building of five new stations, and the deep cleaning of stations from this December.
13-Aug-18 Expo y byd 2020 Dubai
Bydd Expo 2020 yn cael ei gynnal yn Dubai o 20 Hydref 2020 tan 10 Ebrill 2021. Hwn fydd y digwyddiad Byd Expo cyntaf i gael ei gynnal yn ardal MEASA (y Dwyrain Canol, Affrica a De Asia), sy'n cynnwys 72 gwlad.
13-Aug-18 World Expo 2020 Dubai
Expo 2020 takes place in Dubai from 20 October 2020 to 10 April 2021. It will be the first World Expo to take place in the MEASA (Middle East, Africa and South Asia) region, consisting of 72 countries.
04-Apr-18 Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd? (ESPD)
Beth yw'r Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd? (ESPD)
04-Apr-18 European Single Procurement Document? (ESPD)
What is the European Single Procurement Document? (ESPD)
23-Feb-18 Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol
Mae'r rheoliadau'n cyflwyno dirwyon llymach am beidio â chydymffurfio ac am fynediad diawdurdod at ddata, a bydd yn rhoi mwy o gyfle i ddinasyddion leisio barn ynghylch yr hyn y gall sefydliadau ei wneud gyda'u data personol.
23-Feb-18 General Data Protection Regulations (GDPR)
The regulations introduce tougher fines for non-compliance and data breaches, and will give citizens more say over what organisations can do with their personal data.
05-Feb-18 Hanfodion Seiber yn helpu sefydliadau i warchod yn erbyn bygythiadau seiber
Mae gwefan newydd wedi'i lansio ar gyfer Hanfodion Seiber: cynllun ardystio wedi'i gefnogi gan y llywodraeth a gaiff ei redeg gan Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol sydd wedi'i anelu at annog pob sefydliad yn y DU i ddiogelu ei hunain rhag y ma
05-Feb-18 Cyber Essentials helps organisations guard against cyber threats
A new website has been launched for Cyber Essentials: a government-backed certification scheme run by the National Cyber Security Centre (NCSC) aimed at encouraging all UK organisations to protect themselves against the most common forms of cyber att
12-Jan-18 Trothwyon yr UE.
Trothwyon yr UE.
12-Jan-18 EU Thresholds
EU Thresholds