This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our Privacy Notice. Accept Cookies

News

Listed below are recent news items that have a connection with purchasing, procurement or European law.

DateDescription
08-Apr-19 Caffael sector cyhoeddus ar ôl Brexit heb gytundeb – beth mae’n ei olygu i fusnesau?
Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, bydd y rheoliadau caffael cyhoeddus yn aros yr un fath fwy neu lai ar ôl inni adael yr UE.
08-Apr-19 Public-sector procurement after a no-deal Brexit – what does it mean for businesses?
If the UK leaves the EU without a deal, the public procurement regulations will remain broadly unchanged after EU exit.
05-Apr-19 Eiddo Deallusol a Brexit: y ffeithiau
Mae Llywodraeth y DU wedi diweddaru’u canllawiau ar ddyfodol deddfau’n ymdrin ag eiddo deallusol yn dilyn y penderfyniad y bydd y DU yn gadael yr UE.
05-Apr-19 IP and Brexit: the facts
The UK Government have updated their guidance on the future of intellectual property (IP) laws following the decision that the UK will leave the (EU)
02-Apr-19 TRAFNIDIAETH CYMRU - AD & HANFODION CYNALADWYEDD
Transport for Wales presents an excellent opportunity for Welsh SMEs to tender for business.
02-Apr-19 TRANSPORT FOR WALES – HR & SUSTAINABILITY ESSENTIALS
Mae Trafnidiaeth Cymru yn rhoi cyfle ardderchog i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru dendro am fusnes
18-Mar-19 Cymorth ac arweiniad i baratoi eich busnes ar gyfer ymadael â’r UE
Cymorth ac arweiniad i baratoi eich busnes ar gyfer ymadael â’r UE
18-Mar-19 Support and guidance to prepare your business for EU exit
Support and guidance to prepare your business for EU exit
18-Mar-19 Sioeau Busnes Cymru 2019
Sioeau Busnes Cymru yw'r arddangosfa fwyaf yng Nghymru ar gyfer busnesau - mae’n cynnwys 4 sioe genedlaethol.
18-Mar-19 The Welsh Business Shows 2019
The Welsh Business shows are Wales’ largest business to business exhibition comprising of 4 national shows.
14-Mar-19 Uwchgynhadledd busnes Heathrow
Archebwch Nawr
14-Mar-19 Heathrow Business Summit
Book now
22-Jan-19 Ydych chi'n arloesi yn y sector adeiladu yng Nghymru?
Mae Arloesi 100 Adeiladu Cymru yn brosiect newydd wedi’i ddylunio i gydnabod, dathlu a hyrwyddo cynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau arloesol cwmnïau adeiladu a chadwyn gyflenwi gysylltiedig ledled Cymru.
22-Jan-19 Are you innovating in the construction sector in Wales?
The Innovation 100 Construction Wales is a new project designed to recognise, celebrate and promote the innovative products, services and processes of construction and related supply chain companies across Wales.
10-Jan-19 Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol yn cyrraedd carreg filltir o 150
Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates fod mwy na 150 o sefydliadau wedi mabwysiadu Cod Ymarfer Arloesol Llywodraeth Cymru
10-Jan-19 Ethical Code of Practice reaches 150 milestone
More than 150 organisations have adopted the Welsh Government’s ground-breaking Code of Practice
05-Dec-18 The Welsh Construction Shows
The Welsh Construction Shows comprises of two national shows held annually in Cardiff and Swansea and held in prestigious venues that are Cardiff City Stadium and The Liberty Stadium.
05-Dec-18 Sioeau adeiladu Cymru
Mae sioeau adeiladu Cymru yn cynnwys dwy sioe genedlaethol a gynhelir yn flynyddol yng Nghaerdydd ac Abertawe a chynhelir y sioeau cyntaf mewn lleoliadau mawreddog fel Stadiwm Dinas Caerdydd a Stadiwm Liberty
04-Dec-18 Cronfa Cydnerthedd Brexit
Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwys i wneud cais am gyllid rhwng £10,000 a £100,000 hyd at 50% o gostau’r prosiect
04-Dec-18 Brexit Resilience Fund
Business Wales is offering eligible businesses the opportunity to apply for funding of between £10,000 and £100,000 up to 50% of project costs.
13-Nov-18 Porth Brexit
Mae Porth Brexit newydd Busnes Cymru wedi'i ddylunio i roi'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf i gwmnïau yng Nghymru ar amrywiaeth o faterion pwysig gan gynnwys masnachu rhyngwladol a chynllunio’r gweithlu.
13-Nov-18 Brexit Portal
The new Business Wales Brexit Portal has been designed to provide companies in Wales with up-to-date information and advice on a range of crucial issues including international trading and workforce planning.
15-Oct-18 Lansio contract newydd gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau
Gall gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau fod y gwasanaeth rheilffyrdd gorau i deithwyr yn y DU o fewn y 15 mlynedd nesaf.
15-Oct-18 First full day of new Wales and borders rail service contract starts today
The Wales and Borders rail service can be the best passenger rail service in the UK within the next 15 years
13-Aug-18 Expo y byd 2020 Dubai
Bydd Expo 2020 yn cael ei gynnal yn Dubai o 20 Hydref 2020 tan 10 Ebrill 2021. Hwn fydd y digwyddiad Byd Expo cyntaf i gael ei gynnal yn ardal MEASA (y Dwyrain Canol, Affrica a De Asia), sy'n cynnwys 72 gwlad.
13-Aug-18 World Expo 2020 Dubai
Expo 2020 takes place in Dubai from 20 October 2020 to 10 April 2021. It will be the first World Expo to take place in the MEASA (Middle East, Africa and South Asia) region, consisting of 72 countries.
12-Jan-18 Trothwyon yr UE.
Trothwyon yr UE.
12-Jan-18 EU Thresholds
EU Thresholds