This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our Privacy Policy. Accept Cookies

News

Listed below are recent news items that have a connection with purchasing, procurement or European law.

DateDescription
19-Feb-19 A Guide to Small Businesses Exporting Successfully
Are you export-ready?
19-Feb-19 Canllaw i Fusnesau Bach yn Allforio’n Llwyddiannus
Ydych chi’n barod i allforio?
12-Feb-19 Dyfodol Adeiladu Cymru – Digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr LCB Construction
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â chadwyn gyflewni LCB Construction, mae croeso i chi fynychu’r digwyddiad.
12-Feb-19 Construction Futures Wales – LCB Meet the Buyer Event
If you’re interested in joining LCB Construction supply chain then please come along.
08-Feb-19 Sesiwn ar Gadwyn Gyflenwi Trafnidiaeth Cymru
Mae gan Trafnidiaeth Cymru ran allweddol i'w chwarae o ran cyflawni prif themâu Llywodraeth Cymru, sy'n cael eu hamlinellu yn Ffyniant i Bawb:
08-Feb-19 Business Wales - Transport for Wales Supply Chain Session
TfW is key to delivering the Welsh Government’s key themes as set out in Prosperity for All:
05-Feb-19 Busnes Cymru – Seminar Briffio ar Brexit
Mae Busnes Cymru yn cynnal nifer o seminarau ar Brexit er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y sefyllfa
05-Feb-19 Business Wales - Brexit Briefing Seminar
Business Wales are running a number of Brexit related seminars designed to give you the most up to date position on Brexit
22-Jan-19 Ydych chi'n arloesi yn y sector adeiladu yng Nghymru?
Mae Arloesi 100 Adeiladu Cymru yn brosiect newydd wedi’i ddylunio i gydnabod, dathlu a hyrwyddo cynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau arloesol cwmnïau adeiladu a chadwyn gyflenwi gysylltiedig ledled Cymru.
22-Jan-19 Are you innovating in the construction sector in Wales?
The Innovation 100 Construction Wales is a new project designed to recognise, celebrate and promote the innovative products, services and processes of construction and related supply chain companies across Wales.
10-Jan-19 Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol yn cyrraedd carreg filltir o 150
Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates fod mwy na 150 o sefydliadau wedi mabwysiadu Cod Ymarfer Arloesol Llywodraeth Cymru
10-Jan-19 Ethical Code of Practice reaches 150 milestone
More than 150 organisations have adopted the Welsh Government’s ground-breaking Code of Practice
04-Jan-19 Trafnidiaeth Cymru - Hanfodion Cynaliadwyedd
Mae Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno cyfle gwych i fusnesau bach a chanolig Cymru i dendro am
04-Jan-19 Transport for Wales - Sustainability Essentials
Transport for Wales presents an excellent opportunity for Welsh SMEs to tender for business.
19-Dec-18 Trafnidiaeth Cymru - Hanfodion AD
Mae Cludiant i Gymru yn rhoi cyfle ardderchog i fusnesau bach a chanolig Cymru dendro am fusnes
19-Dec-18 HR Essentials
Transport for Wales presents an excellent opportunity for Welsh SMEs to tender for business.
14-Dec-18 Weithdy Cyflwyniad i Dendro
Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro.
14-Dec-18 Introduction to Tendering Workshop
An interactive workshop designed to provide information for businesses new to tendering.
05-Dec-18 The Welsh Construction Shows
The Welsh Construction Shows comprises of two national shows held annually in Cardiff and Swansea and held in prestigious venues that are Cardiff City Stadium and The Liberty Stadium.
05-Dec-18 Sioeau adeiladu Cymru
Mae sioeau adeiladu Cymru yn cynnwys dwy sioe genedlaethol a gynhelir yn flynyddol yng Nghaerdydd ac Abertawe a chynhelir y sioeau cyntaf mewn lleoliadau mawreddog fel Stadiwm Dinas Caerdydd a Stadiwm Liberty
04-Dec-18 Cronfa Cydnerthedd Brexit
Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwys i wneud cais am gyllid rhwng £10,000 a £100,000 hyd at 50% o gostau’r prosiect
04-Dec-18 Brexit Resilience Fund
Business Wales is offering eligible businesses the opportunity to apply for funding of between £10,000 and £100,000 up to 50% of project costs.
13-Nov-18 Porth Brexit
Mae Porth Brexit newydd Busnes Cymru wedi'i ddylunio i roi'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf i gwmnïau yng Nghymru ar amrywiaeth o faterion pwysig gan gynnwys masnachu rhyngwladol a chynllunio’r gweithlu.
13-Nov-18 Brexit Portal
The new Business Wales Brexit Portal has been designed to provide companies in Wales with up-to-date information and advice on a range of crucial issues including international trading and workforce planning.
15-Oct-18 Lansio contract newydd gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau
Gall gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau fod y gwasanaeth rheilffyrdd gorau i deithwyr yn y DU o fewn y 15 mlynedd nesaf.
15-Oct-18 First full day of new Wales and borders rail service contract starts today
The Wales and Borders rail service can be the best passenger rail service in the UK within the next 15 years
13-Aug-18 Expo y byd 2020 Dubai
Bydd Expo 2020 yn cael ei gynnal yn Dubai o 20 Hydref 2020 tan 10 Ebrill 2021. Hwn fydd y digwyddiad Byd Expo cyntaf i gael ei gynnal yn ardal MEASA (y Dwyrain Canol, Affrica a De Asia), sy'n cynnwys 72 gwlad.
13-Aug-18 World Expo 2020 Dubai
Expo 2020 takes place in Dubai from 20 October 2020 to 10 April 2021. It will be the first World Expo to take place in the MEASA (Middle East, Africa and South Asia) region, consisting of 72 countries.
04-Apr-18 Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd? (ESPD)
Beth yw'r Ddogfen Gaffael Sengl Ewropeaidd? (ESPD)
04-Apr-18 European Single Procurement Document? (ESPD)
What is the European Single Procurement Document? (ESPD)
23-Feb-18 Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol
Mae'r rheoliadau'n cyflwyno dirwyon llymach am beidio â chydymffurfio ac am fynediad diawdurdod at ddata, a bydd yn rhoi mwy o gyfle i ddinasyddion leisio barn ynghylch yr hyn y gall sefydliadau ei wneud gyda'u data personol.
23-Feb-18 General Data Protection Regulations (GDPR)
The regulations introduce tougher fines for non-compliance and data breaches, and will give citizens more say over what organisations can do with their personal data.
12-Jan-18 Trothwyon yr UE.
Trothwyon yr UE.
12-Jan-18 EU Thresholds
EU Thresholds