This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our Privacy Notice. Accept Cookies

News

Listed below are recent news items that have a connection with purchasing, procurement or European law.

DateDescription
16-Oct-19 Digwyddiadau Parodrwydd am Brexit i Fusnesau
Er mwyn helpu busnesau i baratoi ar gyfer bywyd y tu allan i’r UE os nad oes cytundeb, mae Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru a Siambr Fasnach De Cymru yn cynnal cyfres o Ddigwyddiadau Parodrwydd am Brexit i Fusnesau.
16-Oct-19 Business Brexit Readiness Events
In order to help businesses prepare for life outside of the EU if there’s a no-deal, the West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce and the South Wales Chamber of Commerce are holding a series of Business Brexit Readiness Events
09-Oct-19 TRAFNIDIAETH CYMRU / ALUN GRIFFITHS (CONTRACTWYR) LTD - DIGWYDDIAD CWRDD Â’R PRYNWR
23 Hydref 2019, 09:00 - 17:00 - Caerdydd
09-Oct-19 TRANSPORT FOR WALES / ALUN GRIFFITHS (CONTRACTORS) LTD - MEET THE BUYER EVENT
23 October 2019, 09:00 - 17:00 - Cardiff
07-Oct-19 BETH YW LORAWAN A'R RHYNGRWYD PETHAU?
18 Hydref 2019, 09:00 - 11:00 - Port Talbot
07-Oct-19 WHAT IS LORAWAN AND THE INTERNET OF THINGS?
18 October 2019, 09:00 - 11:00 - Port Talbot
27-Sep-19 Headline: Tai Ceredigion Cyf - Cwrdd â’r Prynwr
Abstract/Summary – Archebwch Nawr
27-Sep-19 Tai Ceredigion Cyf - Meet the buyer
Book now
22-Aug-19 Dyddiad newydd ar gyfer Procurex Cymru – 18 Mawrth 2020
Gan fod y DU yn debygol o adael yr UE ar 31 Hydref, rydym wedi penderfynu gohirio digwyddiad Procurex Cymru eleni.
22-Aug-19 New date for Procurex Wales – 18 March 2020
Due to the likelihood of the UK leaving the EU on 31 October, we have decided to postpone this years’ Procurex Wales event.
31-Jul-19 Sign on Cymru - Gwybodaeth ar gyfer defnyddwyr presennol GwerthwchiGymru.
Gwybodaeth ar gyfer defnyddwyr presennol GwerthwchiGymru.
31-Jul-19 Sign on Cymru - Information for existing Sell2Wales users.
Information for existing Sell2Wales users who are yet to register on SOC.
18-Mar-19 Sioeau Busnes Cymru 2019
Sioeau Busnes Cymru yw'r arddangosfa fwyaf yng Nghymru ar gyfer busnesau - mae’n cynnwys 4 sioe genedlaethol.
18-Mar-19 The Welsh Business Shows 2019
The Welsh Business shows are Wales’ largest business to business exhibition comprising of 4 national shows.
13-Aug-18 Expo y byd 2020 Dubai
Bydd Expo 2020 yn cael ei gynnal yn Dubai o 20 Hydref 2020 tan 10 Ebrill 2021. Hwn fydd y digwyddiad Byd Expo cyntaf i gael ei gynnal yn ardal MEASA (y Dwyrain Canol, Affrica a De Asia), sy'n cynnwys 72 gwlad.
13-Aug-18 World Expo 2020 Dubai
Expo 2020 takes place in Dubai from 20 October 2020 to 10 April 2021. It will be the first World Expo to take place in the MEASA (Middle East, Africa and South Asia) region, consisting of 72 countries.
12-Jan-18 Trothwyon yr UE.
Trothwyon yr UE.
12-Jan-18 EU Thresholds
EU Thresholds