Sell2Wales.gov.wales uses cookies which are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to help us improve government digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.

Accept cookies Cookie Settings

Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Mae Trafnidiaeth I Gymru wedi cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae TfW yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y nodir yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.
Ar ran Gweinidogion Cymru, mae TiG wedi caffael Keolis Amey Wales Cymru Limited (KAWCL) (sy'n gweithredu fel Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd) i ddarparu gwasanaethau rheilffyrdd ar gyfer prosiect Metro De Cymru. Y weledigaeth yw darparu gwasanaeth sy'n wirioneddol 'troi a dod', gyda gwell integreiddio â dulliau eraill o drafnidiaeth, gan gynnwys bysiau, ac opsiynau tocynnau hyblyg. Bydd teithwyr yn gallu symud yn hawdd ar draws rhanbarth de-ddwyrain Cymru gyda gwell capasiti, gwell ansawdd a gwell gwybodaeth i deithwyr.
Mae rhaglen waith Llinellau Craidd y Cymoedd (LlCyC) yn ffurfio rhan sylweddol o brosiect Metro De Cymru gyda chyllideb drawsnewid £ 738m (gan gynnwys cyfraniad o £ 136m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) sy'n cwmpasu sbectrwm eang o waith math rheilffordd, i wella ac adnewyddu asedau presennol. Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau fydd yn gyfrifol am reoli dyluniad, datblygiad a chyflenwad y buddsoddiad i drawsnewid y LlCyC, a fydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

Darparu depo rheilffyrdd newydd yn Ffynnon Taf i stablu a chynnal trennau a gweithredu'r rhwydwaith
Adnewyddu gorsafoedd i wella profiad teithwyr
Estyn gorsafoedd drwy greu llwyfannau newydd
Trydaneiddio swm sylweddol o'r rhwydwaith rheilffyrdd i leihau amser teithio a chaniatáu defnyddio cerbydau metro newydd.
Adnewyddu / uwchraddio traciau yn ôl yr angen.
Mae gan KeolisAmey (y cyd-berchnogion menter ar gyfer Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd) brofiad helaeth o gyflwyno gwaith tebyg trwy weithredu a chynnal Rheilffordd Ysgafn Docklands (Llundain) a Metrolink (Manceinion).
Mae telerau'r Cytundeb Grant sydd ar waith rhwng Gweinidogion Cymru a Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd, yn caniatáu elfen o hunan-gyflwyno'r gwaith trawsnewid LlCyC. Fodd bynnag, mae gan TC weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac felly bydd cyfran sylweddol o'r gwaith yn cael ei dendro'n gystadleuol a'i ddyfarnu i gwmnïau mawr a busnesau bach neu ganolig (BBaCh). Pan na fydd Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd yn cyflawni gwaith eu hunain, byddant yn cynorthwyo TC i ymgymryd ag ymgysylltu â'r gadwyn gyflenwi a chaffael cyflenwyr i gyflwyno cytundebau cyflenwyr cadarn a theg sy'n adlewyrchu gwerthoedd TC, gyda chytundebau dilynol rhwng TC a'r cyflenwr.
Am wybodaeth ynghylch cyfleoedd posibl ar gyfer rhaglen Llinellau Craidd y Cwm, cyfeiriwch at y ddolen ganlynol:

https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=19204  

Trafnidiaeth Cymru
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited
Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited

For details of the icons used please see Icons Explained.

DateDetails
26/03/2021
Low value notice below the EU thresholds 
Fabrication and design of steel structures for the Rail Infrastructure (Lineside equipment support)
Reference No: MAR361481
Published By: Siemens Mobility Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Speculative Notice
04/03/2021
Sub-contract notice Additional documents attached to notice. 
Transport for Wales Core Valley Lines - Demolition of footbridge
Reference No: MAR359947
Published By: Alun Griffiths Contractors
Deadline Date: 19-Mar-21
Notice Type: Sub-Contract Opportunity
19/02/2021
Sub-contract notice Relates to a project/programme financed by EU Funds 
PWay Technical Delivery Consulting
Reference No: FEB359239
Published By: Balfour Beatty Rail
Deadline Date: 01-Mar-21
Notice Type: Speculative Sub-Contract Opportunity
17/02/2021
Sub-contract notice Relates to a project/programme financed by EU Funds 
TAM & CAR Package - Commissioning
Reference No: FEB359051
Published By: Balfour Beatty Rail
Deadline Date: 01-Apr-21
Notice Type: Speculative Sub-Contract Opportunity
04/02/2021
Sub-contract notice Relates to a project/programme financed by EU Funds 
TAM & CAR Package - Heavy Lift & Haulage
Reference No: FEB358314
Published By: Balfour Beatty Rail
Deadline Date: 25-Feb-21
Notice Type: Speculative Sub-Contract Opportunity
21/01/2021
Sub-contract notice Postbox can be used for notice. 
Transport for Wales Core Valley Lines - removal / treatment of invasive species
Reference No: JAN357498
Published By: Alun Griffiths Contractors
Deadline Date: 27-Jan-21
Notice Type: Speculative Sub-Contract Opportunity
15/01/2021
Sub-contract notice Relates to a project/programme financed by EU Funds 
Tamper & Crew (CVL-00064)
Reference No: JAN357116
Published By: Balfour Beatty Rail
Deadline Date: 01-Feb-21
Notice Type: Speculative Sub-Contract Opportunity
07/01/2021
Low value notice below the EU thresholds 
Signalling Design Support Works
Reference No: JAN356673
Published By: Siemens Mobility Limited
Deadline Date: 25-Mar-21
Notice Type: Speculative Notice
03/09/2020
Low value notice below the EU thresholds 
Supply of Telecomms and Network Equipment for Rail Infrastructure
Reference No: SEP343952
Published By: Siemens Mobility Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Speculative Notice
10/06/2020
Low value notice below the EU thresholds 
Rail Operator Training Requirements
Reference No: JUN336009
Published By: Siemens Mobility Limited
Deadline Date: 13-Oct-20
Notice Type: Speculative Notice
06/05/2020
Low value notice below the EU thresholds 
Supply of Site Accommodation
Reference No: MAY333278
Published By: Siemens Mobility Limited
Deadline Date: 16-Jun-20
Notice Type: Speculative Notice
06/05/2020
Low value notice below the EU thresholds 
Supply of signalling equipment & rail materials to the rail infrastructure
Reference No: MAY333276
Published By: Siemens Mobility Limited
Deadline Date: 28-Sep-20
Notice Type: Speculative Notice
01/05/2020
Low value notice below the EU thresholds 
E&P Subcontracted works to support signalling delivery on CVL project
Reference No: MAY332847
Published By: Siemens Mobility Limited
Deadline Date: 25-Nov-20
Notice Type: Speculative Notice