This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our Privacy Notice. Accept Cookies

Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Mae Trafnidiaeth I Gymru wedi cael ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae TfW yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y nodir yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.
Ar ran Gweinidogion Cymru, mae TiG wedi caffael Keolis Amey Wales Cymru Limited (KAWCL) (sy'n gweithredu fel Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd) i ddarparu gwasanaethau rheilffyrdd ar gyfer prosiect Metro De Cymru. Y weledigaeth yw darparu gwasanaeth sy'n wirioneddol 'troi a dod', gyda gwell integreiddio â dulliau eraill o drafnidiaeth, gan gynnwys bysiau, ac opsiynau tocynnau hyblyg. Bydd teithwyr yn gallu symud yn hawdd ar draws rhanbarth de-ddwyrain Cymru gyda gwell capasiti, gwell ansawdd a gwell gwybodaeth i deithwyr.
Mae rhaglen waith Llinellau Craidd y Cymoedd (LlCyC) yn ffurfio rhan sylweddol o brosiect Metro De Cymru gyda chyllideb drawsnewid £ 738m (gan gynnwys cyfraniad o £ 136m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) sy'n cwmpasu sbectrwm eang o waith math rheilffordd, i wella ac adnewyddu asedau presennol. Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau fydd yn gyfrifol am reoli dyluniad, datblygiad a chyflenwad y buddsoddiad i drawsnewid y LlCyC, a fydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

Darparu depo rheilffyrdd newydd yn Ffynnon Taf i stablu a chynnal trennau a gweithredu'r rhwydwaith
Adnewyddu gorsafoedd i wella profiad teithwyr
Estyn gorsafoedd drwy greu llwyfannau newydd
Trydaneiddio swm sylweddol o'r rhwydwaith rheilffyrdd i leihau amser teithio a chaniatáu defnyddio cerbydau metro newydd.
Adnewyddu / uwchraddio traciau yn ôl yr angen.
Mae gan KeolisAmey (y cyd-berchnogion menter ar gyfer Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd) brofiad helaeth o gyflwyno gwaith tebyg trwy weithredu a chynnal Rheilffordd Ysgafn Docklands (Llundain) a Metrolink (Manceinion).
Mae telerau'r Cytundeb Grant sydd ar waith rhwng Gweinidogion Cymru a Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd, yn caniatáu elfen o hunan-gyflwyno'r gwaith trawsnewid LlCyC. Fodd bynnag, mae gan TC weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac felly bydd cyfran sylweddol o'r gwaith yn cael ei dendro'n gystadleuol a'i ddyfarnu i gwmnïau mawr a busnesau bach neu ganolig (BBaCh). Pan na fydd Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd yn cyflawni gwaith eu hunain, byddant yn cynorthwyo TC i ymgymryd ag ymgysylltu â'r gadwyn gyflenwi a chaffael cyflenwyr i gyflwyno cytundebau cyflenwyr cadarn a theg sy'n adlewyrchu gwerthoedd TC, gyda chytundebau dilynol rhwng TC a'r cyflenwr.
Am wybodaeth ynghylch cyfleoedd posibl ar gyfer rhaglen Llinellau Craidd y Cwm, cyfeiriwch at y ddolen ganlynol:

https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=19204  

Trafnidiaeth Cymru
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited
Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited

For details of the icons used please see Icons Explained.

DateDetails
09/01/2020
Notice published in European Journal Additional documents attached to notice. Postbox can be used for notice. 
Transport for Wales - Brand Guardianship and Creative Development
Reference No: JAN321914
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 18-Feb-20
Notice Type: 02 Contract Notice
06/01/2020
Notice published in European Journal 
Development of rapid Electric Vehicle (EV) charging infrastructure throughout Wales
Reference No: JAN321369
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 
Notice Type: 01 Prior Information Notice (PIN)
30/09/2019
Notice published in European Journal Additional documents attached to notice. 
TfW Consultancy Panels
Reference No: SEP310553
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 
Notice Type: 01 Prior Information Notice (PIN)
26/08/2019
Notice published in European Journal Additional documents attached to notice. 
Expression of Interest for a Potential Vegetation Management, Fencing and Landscaping Framework
Reference No: AUG306752
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 
Notice Type: 01 Prior Information Notice (PIN)
16/08/2019
Notice published in European Journal Additional documents attached to notice. 
TfW Media Advertising Framework
Reference No: AUG305789
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 
Notice Type: 01 Prior Information Notice (PIN)