Sell2Wales.gov.wales uses cookies which are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to help us improve government digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.

Accept cookies Cookie Settings

Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited

Mae keolis Amey Wales Limited (KAWCL) wedi'i benodi gan Weinidogion Cymru fel Gweithredwr a Phartner Datblygu (ODP) ar gyfer Gwasanaethau Trên Rhanbarth Cymru a’r Gororau drwy Gytundeb Grant 15 mlynedd (Contract).

Mae KAWCL yn ymrwymedig i weithredu masnachfraint teithwyr rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, gan ddarparu teithiau diogel i filiynau o deithwyr bob blwyddyn.  Er ein bod yn gweithio tuag at ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i bobl Cymru, rydym yn ymwybodol o'r angen i sicrhau bod ein gwasanaethau ategol a chymorth contract yn lleihau eu heffaith amgylcheddol ac yn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl.
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited (AKI) yw'r Rheolwr Seilwaith fydd yn Rheoli Asedau ar gyfer Llinellau Craidd y Cymoedd (LlcyC) ar ran KAWCL. AKI fydd y rheolwr gweithrediadau a chynnal a chadw isadeiledd ac asedau LlcyC.
O fewn y contract a gyfeirwyd ato uchod, mae AKI i ddarparu'r canlynol:

Rheoli Seilwaith y Rheilffyrdd - gweithredu fel Rheolwr Seilwaith ar gyfer seilwaith LlcyC ac asedau cysylltiedig (h.y. yn gyfrifol am sefydlu a chynnal a chadw seilwaith y rheilffyrdd) gyda'r cyfrifoldeb hwn yn trosglwyddo o'r darparwr presennol Network Rail i Trafnidiaeth Cymru (TC) o dan y cynllun trosglwyddo asedau ac ymlaen i AKI drwy'r contract.

Y gwaith, y Gwasanaethau a'r Pecynnau Cyflenwi i'w caffael a'u darparu i gyflawni rhwymedigaethau TC ac AKI gan gynnwys amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau sy'n cwmpasu amrywiaeth o ddarpariaethau adweithiol a brys.

Mae’r Gwaith, y Gwasanaethau a'r Pecynnau Cyflenwi sydd i'w caffael a'u darparu o fewn y rôl hon, yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i'r canlynol:

  • Mân Waith Sifil
  • Gwaith Llystyfiant
  • Cyflenwi Cludiant
  • Ffensio Atgyweirio/Cynnal a Chadw
  • Cael gwared ar drac a ddefnyddiwyd/Rheilffordd/Balast a deunyddiau rheilffordd eraill
  • Rheoli traffig y ffyrdd
  • Diogelwch
  • Gwasanaethau glanhau draeniau a draenio
  • Cyflenwadau offer trydanol

Mae gan TC a AKI weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac annog a chreu cyfleoedd i gyflenwyr lleol, busnesau bach a chanolig (BBaCh) a mentrau trydydd sector (TS). Bydd AKI felly yn ymgysylltu â chyflenwyr o bob maint i ddarparu'r gwasanaethau o fewn y contract. Rhan hanfodol o gyflawni'r weledigaeth hon yw gweithredu a glynu wrth Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol (Cymru) 2015.

Trafnidiaeth Cymru
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd
Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited

For details of the icons used please see Icons Explained.

No records found which match this category.